Kiwi Multimedia


LOADING
SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FORERKORT.DK

1. Generelt: Disse salgs - og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af Kiwimultimedia.dk sælger er først bindende for Kiwimultimedia.dk, når den er godkendt af Kiwimultimedia.dk.

2. Priser: Alle priser er i danske kroner og inklusive moms. Kiwimultimedia.dk's priser fremgår af Kiwimultimedia.dk til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af Kiwi Multimedia som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

3. Betaling: Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidig betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidig betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Kiwi Multimedia er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Kiwi Multimedia, som ikke er skriftligt anerkendt af Kiwi Multimedia og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Kiwi Multimedia, som om levering var sket til aftalt tid. Forerkort.dk kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold: Kiwi Multimedia forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen incl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering: Levering sker ab lager Kiwi Multimedia adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår a Kiwi Multimedia til enhver tid gældende prisliste. Leveringstiden er fastsat af Kiwi Multimedia efter Kiwi Multimedia bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. Kiwi Multimedia kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Hvis en vare ikke afhentes inden 7 dage efter fakturadato, forbeholder Kiwi Multimedia sig ret til at opkræve et håndterings- og forsendelsesgebyr på kr. 265, - pr. ordre. Transport forsikring opkræves som 0,4 procent af faktureret varebeløb.

6. Bestillingsfejl: Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på software, købt adgang til E-learning kurser kan ikke annulleres og tages ikke retur. Forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 10% af fakturaværdien, dog min. kr. 150,- . Varerne krediteres til gældende dagspriser.

7. Produktinformation: Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Kiwi Multimedia.

8. Produktændringer: Kiwi Multimedia forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder: Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og Forerkort.dk er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

10. Mangler og reklamation: Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Kiwi Multimedia skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Kiwi Multimedia kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Forandringer eller indgreb i det købte uden Forerkort.dk's skriftlige samtykke fritager Forerkort.dk for enhver forpligtelse. Såfremt Kiwi Multimedia anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til Kiwi Multimedia i original emballage. Kiwi Multimedia forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt Kiwi Multimedia har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter. Forerkort.dk forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Forerkort.dk finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil Kiwi Multimedia foretage en evt. ombytning / kreditering. Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

11. Ansvarsbegrænsning: Et erstatningskrav overfor Kiwi Multimedia kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. Forerkort.dk erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Forerkort.dk hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab. Kiwi Multimedia er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Kiwi Multimedia er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentlig t har vanskeliggjort Kiwi Multimedia opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12. Der ydes IKKE fortrydelsesret på digitale produkter. Fortrydelsesretten for digitale produkter ophører når ydelsen bliver tilgængelig på Kiwi Multimedia. Dette accepteres inden din ordre afsluttes.

13. Produktansvar: I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: Forerkort.dk er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Kiwi Multimedia leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

14. Transport af rettigheder og pligter: Kiwi Multimedia er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til trediemand.,

15. Tvister: Enhver tvist mellem Kiwi Multimedia og køber skal afgøres efter dansk ret.